Hur jag arbetar

Kortfattat kan man säga att jag som psykoterapeut bedriver en variant av integrativ psykoterapi, där jag hämtar inspiration från flera olika psykoterapiinriktningar.

Med utgångspunkt från mina kunskaper om olika typer av psykoterapi strävar jag efter att i varje given situation välja de förhållningssätt som är lämpligast och effektivast.

På vägen till/från mottagningen

De psykoterapiinriktningar jag använder mig mest av är:

N

Psykodynamisk terapi, (PDT)

Jag har utbildning i psykodynamisk terapi motsvarande steg 1.

Läs mer

N

Transaktionsanalys, (TA)

Jag har en 6-årig utbildning i transaktionsanalys,
innefattande en 2-årig grundutbildning samt en 4-årig utbildning till transaktionsanalytiker.

Läs mer

N

Dialektisk beteendeterapi, (DBT)

Jag har 16 års erfarenhet av arbete inom ett DBT-konsultationsteam på en specialistpsykiatrisk mottagning. Under denna period har jag kontinuerligt arbetat som individualterapeut med DBT och periodvis som gruppledare i färdighetsträningsgrupp i DBT.

Läs mer

N

Systemteori och familjeterapi

Arbete med familjer har löpt som en röd tråd i min yrkeskarriär, från 1970-talet, till i dag. Jag har arbetat med familjeterapi på specialistpsykiatrisk mottagning, arbetat i familjevårdsgrupp inom socialtjänsten och även arbetat som familjerådgivare och som familjepedagog.

Läs mer

Andra psykoterapiformer som jag har influerats av

Förutom ovanstående fyra terapiformer psykodynamisk terapi, transaktionsanalys, dialektisk beteendeterapi och familjeterapi har jag genom årens lopp även hämtat inspiration från andra psykoterapiformer:

+ Gestaltterapi

Transaktionsanalys kan med fördel kombineras med gestaltterapi. Psykoterapin grundar sig på transaktionsanalytisk teori, som kombineras med ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt i behandlingssituationen. Min sexåriga utbildning i transaktionsanalys innehöll denna kombination med gestaltterapi.

+ Symboldrama

Jag har genomgått en grundutbildning i symboldrama 1986. I samband med denna
gick jag i egen terapi enligt symboldrama hos en privatpraktiserande psykoterapeut.

+ Kognitiv beteendeterapi, (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är nära besläktad med dialektisk beteendeterapi, (DBT).
Jag har tillägnat mig omfattande kunskaper i kognitiv beteendeterapi i samband
med mitt utövande av dialektisk beteendeterapi.