Transaktionsanalys, (TA)

Transaktionsanalys var den första terapiform jag började arbeta med. Året var 1982 och mottagningen jag arbetade på hade handledning av en psykolog utbildad inom transaktionsanalys.

Detta ledde så småningom till att jag gick en sexårig utbildning i transaktionsanalys vid Institutet för livsterapi i Malmö. Först en tvåårig grundutbildning, som följdes av en fyraårig utbildning till transaktionsanalytiker. Under sex år åkte jag till Malmö för två dagars utbildning varje månad.

Transaktionsanalys hjälpte mig tidigt att förstå komplicerade processer både inom människor och mellan människor och denna hjälp upplever jag att jag får ännu i dag.

 Allmänt om transaktionsanalys

Transaktionsanalys är både en sammanhängande psykologisk förklaringsmodell och en systematisk metod för utveckling av människor, enskilt och i grupp.

Transaktionsanalys har rötter i såväl psykoanalys som i systemteori. Psykoterapin kan sägas stå på tre ben: Ett psykodynamiskt, ett systemiskt och ett beteendeorienterat. Transaktionsanalys är en förklaringsmodell som länkar yttre beteende till inre dynamik och sociala system. Detta ger möjligheter till konstruktivt förbättringsarbete på olika mänskliga nivåer. Dessutom ger det breda anslaget möjligheter att kombinera transaktionsanalys med andra metoder och psykoterapier samt att bygga broar mellan olika teoretiska och metodologiska kunskapsfält.

Transaktionsanalys är en humanistisk, existentialistisk teori, som betraktar människan som en i högsta grad mångfacetterad varelse. Människan anses besitta en unik förmåga att iaktta sig själv, reflektera över sin situation och göra självständiga val. Genom denna förmåga har hon också möjlighet att medvetet förändras – om hon vill.

Det förutsätts i transaktionsanalys att människan i grunden är sund och naturligt söker en positiv gemenskap med andra människor. Att dessa ursprungliga förmågor ibland urartar förklaras av brister i kultur och uppväxtmiljö. Alla människor, även de med svåra problem, uppfattas som potentiellt kapabla att tänka och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Det handlar alltså inte om att förmågan saknas hos en person, utan att förmågan inte används.

Jagtillstånd betecknar personlighetens grundelement. De beskriver och förklarar våra känslor, tankar och handlingar ur två olika perspektiv, å ena sidan vad som händer (funktionsanalys) och å den andra sidan varför det händer (strukturanalys).

Målet i transaktionsanalys är individens autonomi, alltså dennes självbestämmande och personliga frihet. Autonomi kan sägas yttra sig i tre specifika egenskaper:

1. Spontanitet – Förmåga att kunna välja sina handlingar, tankar och känslor fritt utifrån det man själv vill.

2. Medvetenhet – Förmåga att kunna uppleva verkligheten här och nu på ens eget vis.

3. Intimitet – Förmåga att uppleva närhet i relationer till andra människor här och nu.