Psykodynamisk terapi, (PDT)

1992 genomgick jag en utbildning i psykodynamisk terapi vid Universitet i Linköping, motsvarande steg 1. Detta följde jag upp med handledning av psykolog inom ramen för utbildningen. Jag gick även i egen terapi hos en annan psykolog som en del av utbildningen.

Med tiden har det psykodynamiska förhållningssättet kommit att dominera i mina psykoterapeutiska kontakter, även om jag fortfarande skapar förståelse med hjälp av transaktionsanalytisk teoribildning. Att den psykodynamiska stilen blivit framträdande tror jag beror på att jag under många år har haft processhandledning av en psykolog som haft psykodynamisk inriktning och som även arbetat som psykoanalytiker.

Jag tycker att den psykodynamiska terapin i mitt fall har fungerat väl när det gäller att genomgripande hjälpa människor med känslomässig problematik. I synnerhet gäller detta för personer som har en svår personlighetsproblematik, även om behandlingstiderna blir långa.

Allmänt om psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi har sitt ursprung i psykoanalysen, som skapades för mer än hundra år sedan. Vissa delar av den ursprungliga teorin spelar fortfarande en viktig roll, men huvuddelen har genomgått omfattande förändringar och delar har förkastats. Här har både de erfarenheter psykoterapeuter samlat under mer än hundra år, den alltmer omfattande psykoterapiforskningen och den moderna utvecklingspsykologin spelat stor roll.

Ett särdrag hos den psykodynamiska psykoterapin är att den är individuellt utformad utifrån den unika individen. Psykoterapin är ett möte mellan terapeut och den som går i psykoterapi, där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen, snarare än att följa i förväg uppställda manualer. Terapeuten strävar efter att nå en så tillitsfull och förtroendefull kontakt med den som går i terapi som möjligt, så att de två tillsammans kan undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar hos den sistnämnde. På så sätt kan denne få hjälp att sätta in tankarna och känslorna i ett sammanhang som ger dem mening, gör dem begripliga och mindre farliga. Det som bland annat uppmärksammas i psykodynamisk psykoterapi är att de problematiska livsmönster individen bär med sig synliggörs i relationen till psykoterapeuten. Genom att psykoterapeuten, när detta sker, hjälper individen att bli medveten om dessa livsmönster blir det möjligt för individen att nå en känslomässigt grundad förståelse, vilket underlättar förändring.

Genom att psykoterapeuten på ett empatiskt sätt lyssnar och inte avvisar eller värderar, kan den som går i psykoterapin få en ny känslomässig erfarenhet av att bli accepterad som hon eller han är. En sådan erfarenhet kan i sig bidra till att vederbörande förändras. En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska symptom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor och relationer till andra. Även om ett viktigt syfte med en psykodynamisk psykoterapi är att uppnå symptomfrihet kommer terapin därför inte att ensidigt fokusera på symptomet. I stället ses symptom som meningsfulla uttryck för en inre eller yttre konflikt eller svårighet som behöver bearbetas så att den kan få en mer konstruktiv lösning. När denna lösning uppnåtts kommer symptomen att minska eller försvinna.