Dialektisk beteendeterapi, (DBT)

Jag var med om att starta ett DBT-team på psykiatriska mottagningen i Mjölby 2002 och gick i samband med detta grundkurs i DBT i Köpenhamn. Jag kom sedan att arbeta kontinuerligt som individualterapeut med DBT under 16 års tid. Periodvis arbetade jag även som gruppledare i färdighetsträningsgrupp med DBT. Handledning av psykolog har fungerat som ett gott stöd under hela perioden.

Allmänt om dialektisk beteendeterapi

 Dialektisk beteendeterapi är en forskningsstödd psykoterapi som inledningsvis utformades för personer med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom eller borderline personlighetssyndrom. En del av dessa personer har ofta upprepade självmordsförsök och/eller olika typer av självskadande beteenden. Psykoterapin har sedan dess genomgått en utveckling och har även visat sig vara effektiv vid behandling av personer med annan typ av psykisk ohälsa. Psykoterapin grundar sig bland annat på den biosociala teorin, som utgår från att de känslomässiga problemen delvis handlar om en genomgripande störning i det system som reglerar känslor. Den biosociala teroin är en modell som tar hänsyn till både medfödda tempramentsvariabler och till individens samspel med omgivande miljö.

En känslomässig instabilitet kan uppstå när en känslomässigt sårbar individ växer upp i en miljö där hon inte får lära sig det som krävs för att hon ska kunna hantera sin känslighet. Psykoterapin syftar bland annat till att individen ska tillägna sig färdigheter för att motverka känslomässig instabilitet.

De teoretiska hörnstenarna i dialektisk beteendeterapi kommer från inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. Hörnstenarna inlärningsteori och kognitiv teori delar dialektiska beteendeterapin med den kognitiva beteendeterapin, (KBT).

I inlärningsteori betonas människans förmåga att lära in och lära om. Genom att förändra tankemönster och handlingsmönster påverkas också våra samspelsmönster, känslor, värderingar och egen självbild.

I kognitiv teori ligger fokus på hur våra tankar samspelar och påverkar våra känslor och handlingar. I psykoterapin leder terapeuten individen mot en mer realistisk syn på själv, sin omvärld och sin framtid.

I ett dialektiskt synsätt är verkligheten ständigt rörlig och föränderlig, alltså inte dikotom och statisk. En viktig del av psykoterapin blir att uppnå en jämn balans mellan acceptansstrategier och förändringsstrategier.

Från zenbuddistisk meditation är arbetssättet med medveten närvaro hämtad, dvs hur vi styr vårt uppmärksamhetsfokus. Medveten närvaro innebär förmågan att uppmärksamma sina tankar, känslor, fysiska sensationer och handlingar – just i denna stund – utan att döma eller kritisera sig själv och sin upplevelse.